lipiec 5, 2017

Regulamin szkoły językowej Akademia Języka

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach Szkoły językowej Akademia Języka

§ 1. W zajęciach Akademii Języka może uczestniczyć osoba, która:

 • zapoznała się z regulaminem Szkoły i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • stosuje się do zasad określonych w regulaminie
 • nie zalega z płatnościami
 1. Słuchacze są przydzielani do grup według poziomu języka
 2. Słuchacze są przydzielani do grup po wypełnieniu testu poziomującego oraz po rozmowie z lektorem, mającej na celu potwierdzenie albo określenie poziomu zaawansowania języka
 3. Istnieje możliwość dołączenia do trwającego już kursu.
 4. Szkoła Akademia Języka prowadzi zapisy na kursy miesięczne. Aby móc kontynuować zajęcia w kolejnych miesiącach należy dokonać zapisu w wyznaczonym przez Akademię Języka terminie.
 5. Jeżeli grupa nie może zostać utworzona ze względu na brak wystarczającej ilości osób – język niemiecki (minimum 4 osoby), język angielski (minimum 4 osoby), Szkoła może zaproponować zapisanie się do innej grupy, inne terminy oraz godziny, inna kwotę lub zwrot dokonanej opłaty.
 6. Aby zagwarantować miejsce w grupie słuchacz zobowiązuje się do dokonania opłaty za kurs.
 7. Jeżeli słuchacz  nie dokona opłaty za kurs przed pierwszymi zajęciami nie zostanie wpisany na listę uczestników kursu.
 8. Zwrot dokonanej opłaty  następuje wyłącznie w przypadku gdy kurs się nie odbędzie.

§ 2. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Zapisanie się do Akademii Języka oznacza zgodę na udostępnienie danych osobowych (numeru telefonu oraz adresu e-mail) celem kontaktu Szkoły ze słuchaczem.
 2. Słuchacz ma prawo uzyskania zaświadczenia ukończonego kursu
 3. Warunkiem kontynuacji zajęć w Akademii Języka na wyższym poziomie jest napisanie testu bądź rozmowa z lektorem.

§ 3. Prawa i obowiązki Szkoły Akademia Języka

 1. Akademia Języka zapewnia naukę w grupach (4-7) język niemiecki oraz (4-7) język angielski zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Szkoły
 2. Nie ma możliwości odwoływania zajęć.
 3. Akademia Języka w ramach uczestnictwa w kursach udostępnia bezpłatne materiały naukowe.
 4. Akademia Języka ma prawo zawiesić uczestnictwo słuchacza w zajęciach w przypadku łamania regulaminu lub zalegania z płatnościami.
 5. Akademia Języka może dokonać zmiany harmonogramu zajęć po uprzedniej konsultacji z lektorem i grupą.
 6. Szkoła Akademia Języka zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursów z ważnych powodów.

§ 4. Płatności

 1. Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie opłaty za kurs.
 1. Nieobecność słuchacza w zajęciach nie skutkuje obniżeniem ceny za kurs.
 2. Opłaty za kurs można dokonać osobiście w siedzibie szkoły lub w formie przelewów na konto firmy. W tytule należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do kursu słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem Akademii Języka.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.