Lipiec 5, 2017

Regulamin szkoły językowej Akademia Języka

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach Szkoły językowej Akademia Języka

§ 1. W zajęciach Akademii Języka może uczestniczyć osoba, która:

 • zapoznała się z regulaminem Szkoły i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • stosuje się do zasad określonych w regulaminie
 • nie zalega z płatnościami
 1. Słuchacze są przydzielani do grup według poziomu języka
 2. Słuchacze są przydzielani do grup po wypełnieniu testu poziomującego oraz po rozmowie z lektorem, mającej na celu potwierdzenie albo określenie poziomu zaawansowania języka
 3. Istnieje możliwość dołączenia do trwającego już kursu.
 4. Szkoła Akademia Języka prowadzi zapisy na kursy miesięczne lub semestralne. Aby móc kontynuować zajęcia w kolejnych miesiącach należy dokonać zapisu w wyznaczonym przez Akademię Języka terminie.
 5. Jeżeli grupa nie może zostać utworzona ze względu na brak wystarczającej ilości osób – język niemiecki (minimum 4 osoby), język angielski (minimum 4 osoby), Szkoła może zaproponować zapisanie się do innej grupy, inne terminy oraz godziny, inna kwotę lub zwrot wpłaconej zaliczki.
 6. Aby zagwarantować miejsce w grupie słuchacz zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki.
 7. Jeżeli słuchacz nie pojawi się na pierwszych zajęciach albo nie dokona opłaty za kurs na pierwszych zajęciach, pomimo dokonania rezerwacji zostanie skreślony z listy uczestników a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Zwrot zaliczki następuje w przypadku gdy kurs się nie odbędzie.

§ 2. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Zapisanie się do Akademii Języka oznacza zgodę na udostępnienie danych osobowych (numeru telefonu oraz adresu e-mail) celem kontaktu Szkoły ze słuchaczem.
 2. Słuchacz ma prawo uzyskania zaświadczenia ukończonego kursu
 3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu na dzień przed rozpoczęciem się kursu.
 4. Warunkiem kontynuacji zajęć w Akademii Języka na wyższym poziomie jest napisanie testu bądź rozmowa z lektorem.

§ 3. Prawa i obowiązki Szkoły Akademia Języka

 1. Akademia Języka zapewnia naukę w grupach (4-8) język niemiecki oraz (4-8) język angielski zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Szkoły
 2. W przypadku odwołania zajęć Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu.
 3. Akademia Języka w ramach uczestnictwa w kursach bezpłatne materiały naukowe.
 4. Akademia Języka ma prawo zawiesić uczestnictwo słuchacza w zajęciach w przypadku łamania regulaminu lub zalegania z płatnościami.
 5. Akademia Języka może dokonać zmiany harmonogramu zajęć po uprzedniej konsultacji z lektorem i grupą.
 6. Szkoła Akademia Języka zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursów z ważnych powodów.

§ 4. Płatności

 1. Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł, która jest odliczana od całkowitej ceny kursu.
 1. Nieobecność słuchacza w zajęciach nie skutkuje obniżeniem ceny za kurs.
 2. Opłaty za kurs można dokonać osobiście w siedzibie szkoły lub w formie przelewów na konto firmy. W tytule należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do kursu słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem Akademii Języka.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.